การออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูก

การออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูก

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป้าหมาย สร้างความสนใจ เร้าความรู้สึก กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จึงใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการค้าโลก เมื่อเจ้าของสินค้าต้องการแสวงหาตลาดในภูมิภาคใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งจำนวนมาก

องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการพัฒนาและออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูกได้แก่
1.รูปทรง
2. สี
3. รูปภาพ
4. ข้อความ

ทั้ง 4 องค์ประกอบ ต้องมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ด้านรูปทรงของกล่องลูกฟูกจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักออกแบบโครงสร้างและนักออกแบบกราฟฟิก เพื่อให้กล่องลูกฟูกมีความสวยงาม โดดเด่นอยู่บนชั้นวางขายท่ามกลางสินค้าของคู่แข่งขัน สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคเป้าหมาย ช่วยในการจดจำสินค้าและสอดคล้องกับกฏ ระเบียบด้านฉลากของประเทศที่จำหน่ายสินค้านั้น ๆ 

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาและออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์มักเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านศิลปะ หรือการออกแบบที่มีประสบการณ์ด้านออกแบบกราฟฟิกในเชิงพาณิชย์ (พาณิชย์ศิลป์) การตลาด จิตวิทยา และการโฆษณา โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค จะไม่มีบุคลากรด้านนี้เป็นของตนเอง โดยฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทออกแบบและโฆษณา (Design and Advertising Agency) ทำการออกแบกราฟฟิกให้แทน ผลงานออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ปัญหาในการผลิตบรรจุภัณฑ์ในเชิงการค้า จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกัน ระหว่างผู้พัฒนาและออกแบบโครงสร้างกราฟฟิก นักออกแบบกราฟฟิกที่ดีต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ และ ข้อจำกัดของระบบการพิมพ์แต่ละประเภท ตลอดจนการตกแต่งการพิมพ์ของกล่องลูกฟูก

ประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูก
ด้วยคุณสมบัติของกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้วัสดุกระดาษที่ผลิตออกมาเป็นกระดาษลูกฟูกที่มีลักษระเป็นลอนภายในที่ช่วยป้องกันการกระแทกและสามารถออกแบบดีไซน์ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะต่อความต้องการที่จะใช้งานง่ายอีกทั้งกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นยังมีราคาไม่สูงอีกด้วยอีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกในปัจจุบันที่ช่วยให้กล่องกระดาษลูกฟูกมีลวดลายและรูปแบบที่หลากหลายและมากขึ้นเพื่อปรับให้เหมาะกับความต้องการใช้งานประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซี่งประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูกสามารถแบ่งเป็นข้อได้ดังต่อไปนี้

1. กล่องกระดาษลูกฟูกมีความทนทาน
กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความทนทานต่อการจัดเก็บสินค้าและขนส่ง โดยผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์อยู่ในกระดาษลูกฟูกนั้นจะได้รับการป้องกันจากแรงกดทั้งด้านบนด้านข้าง มีความต้านทานต่อแรงดันทะลุซึ่งและกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นสามารถมาเรียงซ้อนกันได้เป็นจำนวนมากซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมากที่ต้องทำการจัดเรียงซ้อนต่อกันหลายชั้น กล่องกระดาษลูกฟูกมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานสามารถปกป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา และสะดวกในการเคลื่อนย้าย รูปทรงที่จัดวางง่ายที่ทำให้เรียงรวมกันได้อย่างสะดวก

2. กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะกล่องกระดาษลูกฟูกผลิตจากกระดาษที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้และในปัจจุบันมากกว่า 70 % ของกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นผลิตมาจากกระดาษรีไซจึงส่งผลให้ราคากล่องกระดาษลูกฟูกนั้นราคาไม่สูงซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจที่จำเป็นต้องส่งสินค้าโดยการเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกได้เป็นอย่างดีและด้วยความที่กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นกระดาษจึงส่งผลให้การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกสามารถผลิตออกมาได้ค่อนข้างตรงกับแบบรูปทรงต่างๆ เพราะวัตถุดับที่เป็นกระดาษนั้นเองทำให้กล่องกระดาษลูกฟูกสามารถ ตัด ดัด พับ งอ ได้ตามต้องการ

3. เทคโนโยลีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกมีความทันสมัย
ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความทันสมัยมากขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ สามารถพิมพ์ลวดลายตามที่ต้องการบนกล่องกระดาษลูกฟูกได้ โดยการพิมพ์ลายบนกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลหรือจะเพื่อความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่งผ่านลวดลายบนกล่องกระดาษลูกฟูก


สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online     Facebook      

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป้าหมาย สร้างความสนใจ เร้าความรู้สึก กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จึงใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการค้าโลก เมื่อเจ้าของสินค้าต้องการแสวงหาตลาดในภูมิภาคใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งจำนวนมาก