กล่องลูกฟูกส่งผลต่อการตลาดอย่างไร

กล่องลูกฟูกส่งผลต่อการตลาดอย่างไร

ในปัจจุบันกล่องลูกฟูกได้รับการยอมรับอย่างยิ่งต่อความสำเร็จต่อธุรกิจ และได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ 5 ของกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย
 
P1 = Product                       
P2 = Place                          
P3 = Price                          
P4 = Promotion                   
P5 = Packaging                   
 
ในการตลาดสมัยใหม่ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า P อื่น ๆ โดยมีความสัมพันธ์สรุปได้ดังนี้
 
โครงสร้างทางการตลาด  ลักษณะโครงสร้างทางการตลาดได้ผลักดันให้เกิดการแข่งขันสูง เช่น การสร้างความแตกต่างของสินค้าให้เด่นชัด บรรจุภัณฑ์จัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยในเรื่องนี้ได้ เพราะช่วย
สร้างรูปแบบของสินค้าให้ดูแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่ง หรือ สร้างความแตกต่างตามกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายหรือตามปริมาณบรรจุภัณฑ์ก็ได้
 
แรงจูงใจในการซื้อ ผู้ซื้อส่วนใหญ่มักซื้อสินค้าโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งกระตุ้นที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการขาย ณ ขณะนั้น เช่น การแสดงตัวของสินค้าบนชั้นวางขาย การประกาศชักชวน ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงได้พยายามสร้างแรงจูงใจจากผู้ซื้อ โดยใช้บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งกระตุ้นชักนำให้ผู้พบเห็นสนใจ หยิบสินค้าไปพินิจพิจารณาอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการอ่านข้อมูลและตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในที่สุด
 
ระบบการขาย เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบการขายสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น ระบบนี้ผู้ซื้อมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจซื้อสินค้าโดยปราศจากพนักงานขาย ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องทำหน้าที่เสมือนพนักงานขาย โดยสามารถสร้างความพึ่งพอใจและความมั่นใจในการซื้อ กระตุ้นการขายและสื่อภาพพจน์ของสินค้า รวมทั้งช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้านั้น
 
ความสะดวกสบายของผู้ซื้อ มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้ซื้อมีกำลังซื้อสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในเมืองใหญ่ที่เร่งรีบทำให้ ผู้ซื้อมักคำนึงถึงความสะดวกสบายที่สินค้านั้นจะอำนวยให้ จะไม่พิจารณาเฉพาะคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว ความสะดวกสบายในการใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ เช่น ใช้งานสะดวก
เปิด-ปิดง่าย และยังสามารถปิดซ้ำได้ 
 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับแล้วว่าความสำเร็จของสินค้าขึ้นกับการส่งเสริมการขาย การโฆษณาจัดว่าเป็นสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย การโฆษณาจัดว่าเป็นสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขายที่นิยมอย่างแพร่หลาย รูปลักษณ์และสีสันของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่พิมพ์อยู่ที่บรรจุภัณฑ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบอกถึงภาพพจน์ของสินค้า รวมทั้งช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้านั้น
 
การส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ผสมผสานกับการส่งเสริมการขายวิธีอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ เช่น การออกแบบกล่องลูกฟูกให้ใช้ประโยชน์อื่นได้อีกเมื่อใช้สินค้าหมดแล้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้เป็นชุด เช่น การออกแบบกล่องที่บรรจุทั้งแปรงสีฟันและยาสีฟันไว้ด้วยกัน
 


สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online     Facebook      

ในปัจจุบันกล่องลูกฟูกได้รับการยอมรับอย่างยิ่งต่อความสำเร็จต่อธุรกิจ และได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ 5 ของกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย